Przejdź do treści

Rozporządzenie CLP – co to jest i czego dotyczy?

CLP (Classification, Labelling and Packaging) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie CLP – co to jest?

Dostosowuje ono wcześniejsze przepisy Unii Europejskiej do globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Rozporządzenie to uzupełnia również rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE.

Zastosowanie rozporządzenia CLP w praktyce

Celem rozporządzenia CLP jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin oraz pewnych szczególnych wyrobów, przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Rozporządzenie to wskazuje także, że obrót substancjami i mieszaninami nie powinien dotyczyć jedynie rynku wewnętrznego, ale również rynku globalnego. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny czerpać korzyści z globalnej harmonizacji przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania.

Jakie założenia ma dyrektywa CLP wobec producentów?

Rozporządzenie CLP w swoich założeniach nie powinno naruszać pełnego i całkowitego stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących konkurencji. Dodatkowo, zgodnie z nim, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą zezwolić na stosowanie zwolnień z przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu. Jest to jednak możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach, w odniesieniu do niektórych substancji lub mieszanin.

Pamiętajmy również o najważniejszym – trening i praktyka czyni mistrza. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń