Przejdź do treści

Prawny Kwartalnik BHP i OŚ- III kw. 2023 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

  • Konieczne jest uzupełnienie katalogu dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych pracownika o potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu w grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą oraz sposobie jej przeprowadzania. W nowo dodanej części E dokumentacji, będą również przechowywane dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników.

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

  • Osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych wprowadzają dane do CEEB za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym tę ewidencję.

Zmiana rozporządzenia w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

  • Usunięto pojęcie „preparatu” zastępując je „mieszaniną” a czynniki „szkodliwe” zamieniono na „stwarzające zagrożenie”. Zmieniono zapisy odnośnie do otwierania magazynu – drzwi otwierane na zewnątrz magazynu muszą być wyposażone w dwa zamknięcia obsługiwane jednocześnie przez dwóch pracowników.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

  • Zmiany na liście przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko w zakresie garaży, parkingów samochodowych lub ich zespołów oraz zabudowy systemami fotowoltaicznymi

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie wdrożenia systemu kaucyjnego

  • Opakowania objęte systemem kaucyjnym oraz obowiązki jednostek handlowych, podmiotów reprezentujących, wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne w związku z opublikowaniem specustawy odrzańskiej

  • Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry, a w niej cel nowelizacji przepisów, Inspekcja wodna i jej uprawnienia, wybrane sankcje, obowiązek zmiany pozwoleń wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, zakłady odprowadzające ścieki o zwiększonym zasoleniu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE

  • Wymagania dla baterii jako produktów, ślad węglowy baterii, obowiązki informacyjne, usuwanie i wymiana baterii.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń