Przejdź do treści

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to przede wszystkim substancje i mieszaniny chemiczne, które niewłaściwie użytkowane mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz prowadzić do poważnych zniszczeń i szkód materialnych. Są one klasyfikowane w jednej z 11 klas  zagrożeń i obejmują m.in. materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze, gazy (np. duszące, palne, trujące) materiały ciekłe zapalne i materiały stałe zapalne. W poniższym tekście dokonamy krótkiego przeglądu najważniejszych zasad ich składowania – przyjrzymy się obowiązkom pracodawców i pracowników w tym zakresie oraz określimy, jakie wymogi musi spełniać budynek magazynowy przeznaczony do przechowywania tak wymagających materiałów.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Regulacje prawne w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych zobowiązują pracodawcę bądź też kierownika magazynu do znajomości przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Czynią go także odpowiedzialnym za organizację szkoleń z tego zakresu dla pracowników oraz zobowiązują go do wyposażenia magazynu w środki ochrony przeciwpożarowej, dbania o odpowiednie oznakowanie składowanych materiałów, przeprowadzania regularnych kontroli czy nadzoru podczas prac remontowych. Pracownicy natomiast, poza opanowaniem przepisów stanowiących temat wspomnianych wyżej szkoleń, są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania i usuwania usterek w magazynie oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Budynek magazynowy – wymogi prawne

Należy zadbać o to, by budynek magazynu wykonany został z surowców niepalnych, cechujących się najwyższym poziomem ognioodporności. Magazyn powinien zostać wyposażony w system wykrywania i alarmowania o ewentualnym zagrożeniu (np. ulatnianiu się toksycznych substancji). Na terenie budynku powinny także znajdować się środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, do których stosowania zobowiązani są pracownicy. Są to m.in. apteczka, gaśnica oraz substancje neutralizujące (np. sorbenty pozwalające szybko unieszkodliwić niekontrolowane wycieki).

Pomieszczenie magazynowe powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wszystkie składowane substancje i mieszaniny powinny zostać oznakowane symbolami ostrzegawczymi oraz etykietami zawierającymi informacje o wymogach składowania oraz wzajemnym oddziaływaniu z innymi substancjami, czy mieszaninami.

Podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące zasad magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych znajdują się w sekcji 7 karty charakterystyki.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń