Przejdź do treści

Szkolenia BHP dla pracodawców – najważniejsze informacje

Polskie prawo nie tylko nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (w tym organizacji szkoleń z tego zakresu), ale także obliguje ich samych do odbycia szkolenia BHP, które powinno być okresowo powtarzane. Jakie zagadnienia są poruszane w ramach takiego szkolenia i jakie są jego główne cele? Zainteresowanych zapraszamy do lektury najnowszego artykułu!

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadza rozróżnienie na dwa typy szkoleń dla pracodawców, dla każdego z nich określając odrębny plan ramowy. Pierwszy rodzaj szkoleń obejmuje osoby mające status pracodawcy, drugi dedykowany jest osobom, które jednocześnie wykonują zadania służby BHP w organizacji.

Zakres tematyczny drugiego szkolenia jest znacznie szerszy od problematyki szkolenia ogólnego dla pracodawców.

Ramowy plan szkoleń BHP dla pracodawców

Szkolenie ogólne BHP dla pracodawców powinno zostać zorganizowane w formie kursu, szkolenia lub samokształcenia kierowanego. Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie pracodawcy z jego obowiązkami w obszarze BHP, odpowiedzialnością za naruszenie przepisów w tym zakresie, zagadnieniami nadzoru i kontroli warunków pracy oraz ochroną pracy kobiet i młodocianych. Wytyczne dotyczące ramowego programu szkolenia zostały zawarte w części IV załącznika nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Szkolenie może zostać zorganizowane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, prowadzące działalność szkoleniową w obszarze BHP (np. jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, placówki kształcenia ustawicznego).

Odrębne regulacje dotyczą szkoleń dla pracodawców obejmujących te osoby, które jednocześnie wykonują zadania służby BHP w zakładzie. Przepisy precyzują, że szkolenie to powinno się odbyć jeszcze przed podjęciem tych zadań i powinno mieć formę kursu lub seminarium. Wśród głównych celów szkolenia wymienia się zdobycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie m.in. eliminacji lub ograniczania wpływu czynników szkodliwych i niebezpiecznych na zdrowie pracowników, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także związanej z nimi profilaktyki, zasad postępowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy oraz skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń