Przejdź do treści

Pomiary BHP – jak informować pracowników o wynikach badań środowiska pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. Związana jest z tym konieczność przeprowadzania badań i pomiarów tych czynników, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, powodować choroby i zaburzać środowisko pracy.

Pomiary środowiska pracy – przepisy i rozporządzenie

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi zorganizować odpowiednie badania oraz pomiary. Ich wyniki powinny być rejestrowane, przechowywane oraz udostępniane do wiadomości pracowników.

Zasady dotyczące wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166). Określono w nim między innymi funkcje, metody, rodzaje i częstotliwość badań, wzory dokumentów, które powinien sporządzić pracodawca dla rejestracji wyników badań oraz okres, przez jaki powinny być one przechowywane.

Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych – obowiązek prowadzenia rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w miejscu pracy, oraz karty badań i pomiarów. Dokumenty należy przechowywać przez 40 lat (od daty ostatniego wpisu), z kolei wyniki pomiarów – przez 3 lata (od daty ich wykonania). Jeśli zakład pracy przerwie działalność, rejestr oraz karta powinny zostać przekazane Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Informacja o wynikach badań BHP i szkodliwych czynników – w jaki sposób przedstawiać je pracownikom?

Na tym nie kończą się jednak powinności pracodawcy. Wyniki należy przedstawić pracownikom, którzy są narażeni na działanie szkodliwych czynników. Przepisy nie określają jednoznacznie sposobu prezentacji wyników. Przyjmuje się, że powinny być one podane do wiadomości pracowników w sposób, który jest przyjęty i stosowany w danym zakładzie pracy. Ponadto samo przekazanie informacji o rezultatach pomiarów nie jest wystarczające. Pracodawca powinien również umieścić na stanowiskach pracy aktualne wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych.

Wyniki badań mogą być udostępnione także ustawowemu przedstawicielowi lub pełnomocnikowi pracownika, jeśli złoży on pisemne żądanie. Zarówno pracownik, jak i upoważnione przez niego osoby, mają prawo do wykonania odpisów, wyciągów oraz kopii wyników z przeprowadzonych badań.

Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych są również ważnym elementem oceny ryzyka na stanowisku pracy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń