Przejdź do treści

Zakończenie okresu przejściowego dla kart charakterystyki i oznakowania środków chemicznych

Karta charakterystyki to dokument, w którym znajdują się informacje dotyczące zagrożeń, które może spowodować dany produkt – substancja albo mieszanina chemiczna. W karcie charakterystyki umieszczane są również dane o właściwościach fizykochemicznych preparatu. Jej najważniejszą funkcją jest informowanie o ryzyku związanym z użytkowaniem substancji oraz sposobach zapobiegania niebezpieczeństwu. W karcie charakterystyki powinny znaleźć się instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dokument powinien zostać dostarczony odbiorcom przez producenta lub importera substancji chemicznej. Karta charakterystyki obowiązuje w państwach na terenie Unii Europejskiej. Dokument powinien jednak zostać sporządzony w języku obowiązującym na obszarze kraju członkowskiego, do którego zostaje wprowadzona substancja lub mieszanina.

Od dnia 1 czerwca 2017 roku bez wyjątków zaczęły obowiązywać karty charakterystyki sporządzone według nowego wzoru. 31 maja skończył się okres przejściowy, producenci i importerzy muszą więc zaktualizować dokumenty, aby były zgodne z aktualnymi przepisami.

Karty charakterystyki – nowy wzór

Aktualny dokument karty charakterystyki powinien składać się z 16 sekcji. Zawarte w karcie informacje dotyczą identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz przedsiębiorstwa, identyfikacji zagrożeń, składu środka chemicznego, wymaganych środków pierwszej pomocy, zasad zachowania w przypadku pożaru albo uwolnienia do środowiska, a także magazynowania i postępowania z substancjami. Kolejne sekcje w karcie charakterystyki dotyczą kontroli narażenia oraz środków ochrony indywidualnej, właściwości fizykochemicznych, reaktywności i stabilności, informacji ekologicznych, toksykologicznych, dotyczących transportu oraz przepisów prawnych i postępowania z odpadami. W karcie charakterystyki mogą zostać umieszczone również inne przydatne dane.

Nowy wzór dokumentu został określony w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 2015/830 z maja 2015 roku. Ten akt prawny zmienił ustalenia zawarte w rozporządzeniu nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w zakresie REACH (Registraton, Evaluation and Authorisation of Chemicals, czyli Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Chemikaliów). Rozporządzenie reguluje przede wszystkim kwestie rejestracji i oceny chemikaliów. Należy dodać, że załącznik XVII REACH dotyczy udzielanych zezwoleń oraz nakładanych ograniczeń w odniesieniu do poszczególnych substancji chemicznych.

Warto dodać, że dnia 17 stycznia 2017 roku zostało wprowadzone sprostowanie do rozporządzenia nr 2015/83. Nie są to jednak duże zmiany – dotyczą głównie terminologii oraz nazewnictwa.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń