Przejdź do treści

Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Pracownicy budowlani są narażeni na szereg czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Można tu wymienić choćby konieczność pracy na wysokości, śliskie lub nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia) czy drgania mechaniczne/wibracje. Ich wpływ może zostać jednak zminimalizowany poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka kluczowych zasad pozwalających ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków bądź powstania choroby zawodowej, do których przestrzegania są bezwzględnie zobowiązani zarówno pracownicy, jak i osoby kierujące pracami na budowie.

Podstawowe zasady BHP na budowie – obowiązki pracownika i pracodawcy

Każdy pracownik musi mieć możliwość zapoznania się z terenem budowy, regułami poruszania się po placu budowy (w tym korzystania z transportu bliskiego) oraz umiejscowieniem ważniejszych punktów, takich jak np. miejsce składowania narzędzi czy biuro kierownika. Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania załogi o procedurach postępowania przy wypadku oraz zasadach ewakuacji. Dla zachowania bezpieczeństwa
i komfortu pracy niezwykle istotne jest stosowanie środków ochrony zbiorowej (np. siatek asekuracyjnych i balustrad chroniących przed upadkiem z wysokości, czy wygrodzeń budowlanych) oraz indywidualnej (m.in. odzież i obuwie ochronne, hełmy, gogle, nauszniki).
W myśl przepisów BHP za ich dostarczenie, właściwą konserwację oraz przeprowadzenie szkolenia z ich eksploatacji opowiada pracodawca. Pracownicy mają obowiązek używać ich zgodnie z instrukcją, każdorazowo, przed przystąpieniem do pracy sprawdzać poziom ich zużycia i w momencie, gdy nie spełniają już norm – wymieniać na nowe.

Obowiązki kierownika budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowi, że kierownik budowy jest jednocześnie koordynatorem BHP, czyli działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapisy wspomnianej ustawy zobowiązują go m.in. do sporządzenia lub też zlecenia przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) oraz wymagania od wykonawców dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracowników czy brak przeciwwskazań do pracy, przeszkolenie ich z zakresu BHP oraz wyposażenie w środki ochrony indywidualnej dopasowane do charakterystyki zagrożeń. W zakresie kompetencji kierownika budowy leży także odpowiednie zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu, wyznaczenie przejść czy stref niebezpiecznych), a w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia – przerwanie prac budowlanych i powiadomienie odpowiednich organów.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń