Przejdź do treści

Zjawiska psychospołeczne w pracy brygadzisty i kierownika – Akademia Lidera II

Opierając się o wyniki badań przeprowadzonych przez „Koalicję Bezpieczni w pracy 2019” można stwierdzić, że mamy obecnie do czynienia z dużą skalą zjawisk psychospołecznych, takich jak nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, przemoc słowna, mobbing, dyskryminacja, wykluczenie przez innych pracowników. Musimy mieć świadomość, że konsekwencjami lekceważenia tych zjawisk będą wysokie koszty ponoszone przez pracodawców oraz obciążenie systemu Ubezpieczeń Społecznych poprzez długoterminowe zwolnienia i nieobecności pracowników. Już mówi się o niewystarczającej ilości rąk do pracy, a w dłuższej perspektywie może to znacznie pogorszyć sytuację polskich firm.

Badania wykazują, że pracownicy bardziej stresują się wspomnianą krytyką ze strony szefa, niż interakcjami i relacjami z przełożonymi. Z jednej strony oznacza to, że mamy ogromy problem z przyjmowaniem krytyki oraz konstruktywnej oceny. Z drugiej – również kierownicy nie potrafią właściwie przekazać negatywnych informacji.

Warto posłuchać pracowników, zwrócić uwagę na ich potrzeby, by móc realizować wspomniane plany i zachować bezpieczeństwo przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z pracownikami. Wysokie wymagania wobec pracowników oraz niski poziom decyzyjności są skutkiem długoterminowych absencji, jak przedstawią wyniki badań. Warto też zwrócić uwagę, że mobbing w miejscu pracy przyczynia się nie tylko do pogorszenia stanu zdrowia, ale także do zwiększenia ryzyka wypadkowości.

RYSUNEK- procentowe przedstawienie czynników psychospołecznych.

 

Zagrożenia psychospołeczne to zbiór problemów, z którymi pracownicy muszą sobie radzić codziennie. By zapobiegać czy też zwalczać owe czynniki warto o nich mówić głośno. Szkolenia BHP, szkolenia dla liderów, z odpowiedzialności prawnej osób kierujących czy szkolenia behawioralne w kontekście bezpieczeństwa są doskonałym miejscem do poruszania tych kwestii.

Badania wykazują, że mimo niedogodności w pracy, relacje ze współpracownikami są oceniane jako dobre. Aż 71% ankietowanych twierdzi, że w razie problemów może zwrócić się o pomoc do swoich kolegów i koleżanek z pracy. Jednocześnie 37% badanych zwraca uwagę na fakt, że przełożony nie pyta ich o samopoczucie czy stan zdrowia, co jest skutkiem bardziej formalnych relacji.

Jak widać ważnym aspektem w pracy lidera/kierownika jest kwestia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Niestety większość pracowników zetknęła się z terminem „mobbing” i definiują go najczęściej jako „nękanie, stres, presja, wymuszenia lub prześladowanie”. Martwi również fakt, iż w opinii respondentów pracownicy częściej mogą liczyć na pomoc koleżanek i kolegów, niż przełożonych. Przepisy Kodeksu Pracy wyraźnie nakładają na pracodawcę obowiązki w tym zakresie, jednak nie wszystkie firmy prowadzą politykę antymobbingową, a niektóre poniekąd „przymuszają” bezpośrednich przełożonych do tego typu zachowań. Pozostaje im wtedy „tylko” zmierzyć się z samym sobą przed lustrem… i mieć świadomość konsekwencji.

Z wyników wielu niezależnych badań płynie wniosek, że wolimy pracować za niższą płacę, ale mieć lepsze warunki psychospołeczne. Być może jest to również spowodowane wyższą świadomością pracowników (ankietowanych) w kwestii czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń