Przejdź do treści

ADR – najważniejsze informacje

Co to jest ADR?

ADR to sporządzona 30 września 1957 r. w Genewie, międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze i żrące oraz ciecze zapalne i trujące i utleniające.

Transport substancji niebezpiecznych a przepisy ADR

Umowa ta została opracowana i wydana po raz pierwszy przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego w 1957 r., a jej przepisy są nowelizowane w cyklu dwuletnim, zawsze z początkiem roku nieparzystego. Polska ratyfikowała ADR w 1975r.

Umowa ADR reguluje szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona również z Umowy właściwej, w której określone są stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, w których zawarte są szczegółowe przepisy regulujące warunki przewozu poszczególnych towarów i ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym. Co do zasady, umowa ADR ma na celu zminimalizowanie lub znaczne ograniczenie ryzyka powstania wypadków oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Dodatkowo, dzięki stworzonym w umowie przepisom możliwe stało się również usystematyzowanie przewozu materiałów niebezpiecznych oraz określenie jak prawidłowo należy to wykonywać.

Transport ADR – jakie regulacje prawne obejmuje w Polsce?

W Polsce transport towarów niebezpiecznych reguluje też ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towarów niebezpiecznych, określająca zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (ADR), kolejowego (RID) i żeglugą śródlądową (ADN) materiałów niebezpiecznych.

Przepisy ADR – jak wygląda wsparcie doradcy ws. ADR?

Przepisy zawarte w umowie ADR wskazują także, że każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek, powinno powołać jednego lub kilku doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Doradcy są odpowiedzialni za nadzorowanie czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i przytoczonej powyżej ustawie. Należy także pamiętać, że obowiązek posiadania doradcy dotyczy nie tylko samego przewoźnika, ale również każdej firmy, która stanowi element łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat ADR. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń