Przejdź do treści

PPOŻ/Wybuchy

Ocena zagrożenia wybuchem ATEX

Realizujemy projekty związane z oceną zagrożenia wybuchem ATEX. Ocena ATEX stanowi wstęp do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

W pierwszej fazie analizie poddajemy procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Opracowujemy szczegółowe scenariusze emisji substancji. W celu wykonania opracowania przeprowadzamy wizje lokalną na stanowiskach pracy.

Ocena ryzyka wybuchu jest dokumentem, którego opracowanie wymagane jest przepisami
z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Jest to dokument, który należy sporządzić w przypadku gdy w obiektach i na terenach przyległych są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w przypadku ustalenia miejsca magazynowania materiałów palnych.

Wymagania przeciwpożarowe dla składowisk odpadów

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, podmioty prowadzące działalność wymagającą uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zobowiązane są do spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i prawa odpadów palnych.

Zakres zastosowania rozporządzenia zależny jest przede wszystkim od rodzaju magazynowanych odpadów (odpady stałe, ciekłe i gazowe), odpady niebezpieczne (substancje i mieszaniny chemiczne) oraz tego czy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia konieczne będzie wyznaczenie odrębnej strefy pożarowej z odpadami.

 

Ćwiczenia postępowania na wypadek pożaru

W rozporządzeniu wskazano również przypadki, w których obowiązkowe jest organizowane co najmniej raz w roku ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

Obowiązek taki powstaje w przypadku spełnienia co najmniej jednego z trzech warunków:

  • Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
  • Występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • Objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
    10 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
    60 m3 - w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń przeciwpożarowych powiadamia się komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem.

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,
w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

O terminie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych należy powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Dla Państwa zaplanujemy oraz zorganizujemy ćwiczenia z postępowania na wypadek pożaru.

 

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą warunki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata,
a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, w obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, obowiązkowe jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli wynika to z przepisów ogólnych oraz
w przypadkach gdy:

  • Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
  • Objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
  • Występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Dla Państwa opracujemy dokumenty w postaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Grzegorz Brylonek
Grzegorz Brylonek

Specjalista ds. prawnych

+48 600 451 053 grzegorz.brylonek@ecoms.pl