Przejdź do treści

Zrównoważony Rozwój

Zainteresowanie kwestiami zrównoważonego rozwoju rośnie z roku na rok. Działania organów regulacyjnych oraz rosnący nacisk ze strony interesariuszy na temat raportowania niefinansowego powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw opracowuje raporty zrównoważonego rozwoju. Realizacja inicjatyw ESG (Environmental Social Governance) wspiera organizacje w budowaniu zaufania publicznego, pozwala spełnić oczekiwania inwestorów, kredytodawców, klientów czy pracowników. Strategia ESG prowadzi do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Ostatecznym efektem działań jest stworzenie wielopoziomowej strategii przekładającej się na realne zyski oraz przewagę konkurencyjną firmy.

Przedsiębiorstwa znalazły się więc w nowej rzeczywistości, w której muszą odpowiednio dostosować i zmienić swoje modele biznesowe przy jednoczesnym działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

ESG - na czym polega?

Raportowanie ESG jest wyrazem transparentności firmy, dając możliwość weryfikacji wpływu organizacji na szeroko rozumiane otoczenie. Zgodnie z Sustainability Accounting Standards Board (SASB) strategia ESG obejmuje trzy obszary:

E – Środowisko

Czynniki środowiskowe odnoszą się to tego, w jaki sposób firma zarządza swoimi zasobami ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych. Obszar obejmuje wpływ przedsiębiorstwa na gospodarkę odpadami, zanieczyszczeniami, emisjami gazów cieplarnianych, zużyciem wody, energii, wpływem na środowisko naturalne oraz bioróżnorodność.

S – Społeczeństwo

Czynniki społeczne pozwalają zmierzyć, jak firma i jej działalność biznesowa wpływają na interesariuszy – pracowników spółki i pracowników łańcucha dostaw oraz społeczność lokalną. Swoim zakresem obejmuje kwestie bezpieczeństwa pracy, poszanowanie praw pracowniczych, równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych, eliminowania zagrożeń psychospołecznych oraz komunikację ze społecznościami lokalnymi.

G – Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to system wspierania trwałości modelu biznesowego organizacji prowadzący do jego sprawnego zarządzania. Wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego ma usprawnić i uporządkować proces podejmowanie decyzji w obliczu pojawiających się ryzyk oraz ustalania celów strategicznych organizacji.

Jakie są wytyczne do raportowania ESG?

W celu zachowania spójności, wysokiej jakości i porównywalności raportowanych danych tworzone są liczne wymogi regulacyjne oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości.

Standardy

Na poziomie globalnym, ramy i standardy do raportowania zrównoważonego rozwoju ujęte zostały m.in.:  w zaleceniach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), Standardzie Raportowania Niefinansowego SASB (Sustainability Accounting Standards Board), czy powszechnie stosowany standard raportowania GRI (Global Reporting Initiative).

Regulacje

Zgodnie z dyrektywą NFRD, jednostki zainteresowania publicznego zatrudniającej powyżej 500 pracowników i spełniające 1 z 2 kryteriów finansowych, podlegają obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych. Wskaźniki niefinansowe wraz z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia raportowane są w ramach rocznych sprawozdań z działalności.

Taksonomia UE ustanawia kryteria służące wskazaniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako „zrównoważona środowiskowo”.

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) znacznie rozszerza katalog podmiotów podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych. Wymogi dotyczące sprawozdawczości będą stopniowo wprowadzane w różnych rodzajach przedsiębiorstw.

  • Pierwsze spółki, podlegające obowiązujące dyrektywnie NFRD będą musiały zastosować standardy w roku obrotowym 2024, dla raportów publikowanych w 2025 r.,
  • Duże jednostki, zatrudniające powyżej 250 pracowników i spełniające w roku obrotowym 1 z 2 warunków finansowych, podlegają obowiązkowi sprawozdawczości za rok 2025.,
  • Ostatni zakres obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie raportujące za rok 2026.

Ujednolicenie

Celem ujednolicenia międzynarodowych standardów raportowania oraz poprawy  rzetelności ujawnianych informacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju zostaną przedłożone unijne standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards). W dniu 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska na drodze aktu delegowanego przyjęła pierwszy zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Przygotowanie do raportowania ESG

Przygotowanie sprawozdań może być trudnym zadaniem, zwłaszcza dla firm, które wcześniej nie raportowały kwestii zrównoważonego rozwoju. Nie wszystkie kwestie ESG są jednakowo istotne dla wszystkich organizacji. Wyzwaniem może okazać się określenie, które informacje powinny znaleźć się w raporcie, problem może stanowić odpowiedni dobór wskaźników czy współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie danych do sprawozdań niefinansowych powinny pozyskać niezbędną wiedzę i kompetencje dotyczącą podstawowych zagadnień ESG, obowiązujących regulacji czy standardów w tym zakresie.

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w kwestie zrównoważonego rozwoju jest istotne z punktu widzenia strategii firmy.

Uzyskaj wsparcie w zakresie raportowania nt. zrównoważonego rozwoju.

Jak przedstawić ślad węglowy w raporcie ESG?

Stworzenie kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju wymaga konkretnych informacji na temat wpływu procesów i produktów firmy. Jednym z czynników środowiskowych, jakie firmy będą ujawniać w ramach sprawozdawczości jest wskazanie wpływu na zmiany klimatu wywołane globalnym ociepleniem.

Ślad węglowy jest opisowym, szeroko stosowanym terminem określającym bilans emisji gazów cieplarnianych całej organizacji, lub alternatywnie, pojedynczego produktu lub usługi. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych.
W przypadku organizacji takiej jak firma lub instytucja publiczna, ślad węglowy obejmuje wszystkie emisje, które są bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez działalność organizacji w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku. Z kolei ślad węglowy produktu lub usługi obejmuje wszystkie emisje występujące w trakcie jego cyklu życia.

Uzyskaj doradztwo i wsparcie w zakresie obliczenia śladu węglowego.

Kiedy raport zrównoważonego rozwoju jest rzetelny?

Dyrektywa CSRD oraz opracowywane standardy ESRS przewidują weryfikację przygotowywanych raportów zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów lub zewnętrznych audytorów m.in. pod kątem kompletności danych, wskaźników oraz zgodności z wymogami standardów ESRS.

Raport zrównoważonego rozwoju spełni swoją rolę, jeżeli będzie sporządzony z należytą starannością. Przygotowywane raporty powinny dotrzymywać kilka kryteriów: istotności, uwzględnienie interesariuszy, kontekstu zrównoważonego rozwoju, dokładności, przystępności, równowagi, przejrzystości, porównywalności, rzetelności, aktualności. W celu weryfikacji spełnienia powyższych kryteriów możliwe jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Strategia ESG – na czym polega?

Zmiany klimatu znacząco wpływają na ryzyka i szanse dla organizacji, inwestorów, sektorów oraz społeczeństwa. Strategia Zrównoważonego Rozwoju opiera się na identyfikacji tych ryzyk i szans
w różnych perspektywach czasowych oraz ocenie ich wpływu na plany biznesowe. Strategia ESG ma za zadanie przedstawić najważniejsze cele firmy w kluczowych obszarach ESG oraz określony czasowo plan działania w celu ich realizacji.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Joanna Greinert
Joanna Greinert

Specjalistka ds. systemów zarządzania

+48 883 304 397 joanna.greinert@ecoms.pl