Przejdź do treści

Jak wyglądają obowiązki firmy wynikające z posiadania klimatyzacji w zakresie kontroli wycieków oraz prowadzenia kart urządzenia?

W Polsce zakres ten reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Równolegle z nią obowiązuje unijne rozporządzenie 517/2014, które niestety odmiennie reguluje pewne kwestie. Jednak rozporządzenie unijne sprzeczne z przepisami prawa krajowego ma pierwszeństwo stosowania.
Tym samym w zakresie kontroli szczelności należy stosować jednocześnie przepisy rozporządzenia 517/2014 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
Wedle rozporządzenia operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, zapewniają, aby urządzenia, wskazane w art. 4 ust 2, były poddawane kontrolom szczelności. W zależności od tego ile czynnika będzie w urządzeniu i czy został zainstalowany system wykrywania wycieków, należy realizować kontrole z określoną częstotliwością (co 24, 12 lub 6 miesięcy). Do 31 grudnia 2016 r. urządzenia, które zawierają mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub są hermetycznie zamknięte i zawierają mniej niż 6 kg tych gazów, nie podlegają kontrolom szczelności. Oczywiście kontrolę należy powierzyć uprawnionym osobom, posiadającym certyfikat personelu.
Zgodnie z ustawą kontrole szczelności należy przeprowadzać dla urządzeń zawierających więcej niż 3 kg czynnika fluorowanych gazów cieplarnianych. Częstotliwość tych kontroli, po obliczeniu ekwiwalentu CO2, może być niestety sprzeczna w porównaniu z częstotliwością przeprowadzenia kontroli na podstawie rozporządzenia 517/2014.
W zakresie dokumentacji istotnym krokiem było utworzenie 16 stycznia br. Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Należy również przestrzegać Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń