Przejdź do treści

Ochrona przez hałasem a przepisy BHP

Ochrona przed hałasem – jakie są obowiązki pracodawcy?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U.2005.157.1318) na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom ochrony przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas. Dla urzeczywistnienia tego celu pracodawca dysponuje różnego typu środkami, które powinny być wdrażane w następującej kolejności: redukcja hałasu u źródła jego powstawania, stosowanie środków ochrony zbiorowej, stosowanie środków ochrony indywidualnej, wprowadzanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym.

Sposoby walki z hałasem – jakie rozwiązania można stosować?

Najlepszym, choć nie zawsze możliwym do wykorzystania sposobem walki z hałasem, jest eliminacja jego źródła poprzez zmianę konstrukcji urządzenia, stosowanie jak najcichszych środków produkcji oraz jak najcichszych procesów technologicznych. Do grupy rozwiązań ukierunkowanych na redukcję hałasu u jego źródła należy także zaliczyć właściwą eksploatację oraz konserwację maszyn produkcyjnych oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych dołączonych przez producenta sprzętu.

Ochrona przed hałasem BHP – środki ochrony zbiorowej

Gdy wdrożenie powyższych środków z pewnych względów nie jest możliwe, pracodawca powinien zainwestować w środki ochrony zbiorowej przed hałasem np. ekrany akustyczne, obudowy dźwiękoizolacyjne czy materiały pochłaniające dźwięk.

Jeśli żaden z wyżej wymienionych sposób nie znajduje zastosowania, wówczas pracodawca powinien wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, takie jak nauszniki przeciwhałasowe lub wkładki przeciwhałasowe. Dobór formy ochronników słuchu powinien uwzględniać nie tylko parametry akustyczne stanowiska pracy, ale również indywidualne potrzeby pracownika i właściwości stanowiska pracy. W celu ochrony przed hałasem pracodawca może również zastosować rozwiązania o charakterze organizacyjnym, np. zastosować przerwy w pracy, wprowadzić rotacje na stanowiskach pracy czy zautomatyzować generujące największy hałas procesy.

Profilaktyka medyczna jako uzupełnienie standardowych środków walki z hałasem

Omówione wyżej rozwiązania techniczne i organizacyjne nie wyczerpują zbioru środków zorientowanych na ochronę pracowników przed szkodliwymi skutkami hałasu. Uzupełnia je profilaktyka medyczna, która przybiera postać wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich. Celem badań jest wyeliminowanie z pracy na stanowiskach narażonych na duży hałas osób o stanie zdrowia wyraźnie poniżej normy, gdyż taka ekspozycja mogłaby doprowadzić do dalszego pogarszania się ich kondycji.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń