Przejdź do treści

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne dzielimy z kolei na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny BHP

Rolą szkolenia wstępnego ogólnego, czyli innymi słowy instruktażu ogólnego, jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż ogólny przeprowadza się dla nowych pracowników, praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych, którzy w danym zakładzie pracy przyuczają się do zawodu. Osobą, która przeprowadza niniejsze szkolenie, jest pracownik służby BHP, wykonujący zadania związane z BHP lub pracownik odpowiednio przeszkolony do tego, żeby zrealizować instruktaż.

Instruktaż stanowiskowy BHP

Natomiast zakres szkolenia stanowiskowego obejmuje zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (czyli kierownik, mistrz, czy brygadzista) lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Rodzaje szkoleń pracowniczych – dla kogo przeznaczone jest szkolenie stanowiskowe?

Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla tych pracowników, którzy zostali lub zostaną zatrudnieni na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także dla pracowników przenoszonego na powyższe stanowiska oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktykę studencką. Przyjmuje się, że szkolenie stanowiskowe powinno trwać przynajmniej 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem jest szkolenie na stanowiskach administracyjno-biurowych – w tym przypadku wystarczą 2 godziny lekcyjne. Po szkoleniu pracownik musi pozytywnie zdać sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – dopiero wówczas może zostać dopuszczony do pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe są przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy z zakresu BHP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860) szkolenia te przeprowadza się dla:

  • pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych również przynajmniej raz na 5 lat;
  • podobnie z pracownikami służby BHP; szkolenia dla służb BHP także powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych minimum raz na 3 lata, jeżeli nie istnieje ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń, i minimum raz na rok w sytuacji, gdy takie zagrożenia występują;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych szkolenia okresowe BHP przeprowadza się przynajmniej raz na 6 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się stosownym egzaminem. Uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń