Przejdź do treści

Zmiany w obowiązkach dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju w myśl nowej dyrektywy CSRD

Raportowanie niefinansowe było już obowiązkowe (od 2017 roku) na terenie Unii Europejskiej dla wybranych emitentów, którzy podlegają pod regulacje dyrektywy NFRD (2014/95 z 22 października 2014 r.) Zasady sprawozdawczości wprowadzone dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej mają zastosowanie do tzw. „jednostek interesu publicznego”, czyli spółek giełdowych, banków i zakładów ubezpieczeń, które przekroczyły następujące wielkości:

 • 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
 • 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
  lub 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów
  i produktów za rok obrotowy.

Pozostałe spółki do tej pory  dobrowolnie raportowały zrównoważony rozwój wychodząc na przeciw zaostrzającym się trendom rynkowym oraz kreując dobry wizerunek firmy. Firmy decydowały się na raportowanie w celu uniknięcia konsekwencji np. związanych z utratą klienta bądź inwestora, wykluczenia z zamówień publicznych, czy na potrzeby samych zarządzających przedsiębiorstwami.

10 listopada 2022 roku została przyjęta przez Europarlament dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która rozszerza katalog podmiotów podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych. Obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych (zwane również raportowaniem ESG)  będą podlegały:

 • 1/01/2024 r. (raportowanie w roku 2025) podmioty podlegające obowiązujące dyrektywnie NFRD (Non-financial Reporting Directive)
 • 1/01/2025 r. (raportowanie w roku 2026) podmioty, nie objęte obecnym zakresem sprawozdawczości NFRD, przekraczające co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:
 • średnia liczba zatrudnionych pracowników w roku obrotowym: 250
 • suma bilansowa: 20.000.000 EUR
 • przychody netto ze sprzedaży: 40.000.000 EUR
 • 1/01/2026 r. (raportowanie w roku 2027) dla innych notowanych na giełdzie MŚP, które korzystają z możliwości rezygnacji do 2028 r.

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Dyrektywa CSRD wprowadza zmiany, mające na celu przeciwdziałania greenwashingowi poprzez podnoszenie transparentności podmiotów, dając jednocześnie inwestorom
i społeczeństwu dostęp do porównywalnych i łatwo dostępnych informacji.
Kluczowe zmiany obejmują:

 • zakres raportowania zgodnie z unijnym standardem sprawozdawczości GRI
  (Global Reporting Initiative) w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • raport na jednolitym elektronicznym formacie raportowania
 • obowiązkowa weryfikacja danych, podlegająca takim samym procedurom jak audyt finansowy

Mimo, że sam unijny standard sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dopiero opracowywany przez EFRAG, w dyrektywie CSRD zostały już wskazane tematy środowiskowe, społeczne i zarządcze, które będą w nim ujęte:

Environmental (środowiskowe)

 1. Łagodzenie skutków zmiany klimatu
 2. Przystosowanie się do zmiany klimatu
 3. Zasoby wodne i morskie
 4. Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym
 5. Zanieczyszczenia
 6. Różnorodność biologiczna i ekosystemy

Social (społeczne)

 1. Równe szanse dla wszystkich, w tym równość płci i równa płaca za taką samą pracę, szkolenia i rozwój umiejętności oraz zatrudnienie i integracja osób
  z niepełnosprawnościami
 2. Warunki pracy, w tym bezpieczne i elastyczne zatrudnienie, płace, dialog społeczny, rokowania zbiorowe i zaangażowanie pracowników, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowie, bezpieczne i dobrze przystosowane środowisko pracy
 3. Poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności, demokratycznych zasad
  i standardów ustanowionych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka i innych podstawowych konwencjach ONZ dotyczących praw człowieka oraz Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Governance (zarządcze)

 1. Rola organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych jednostki, w tym
  w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, oraz ich skład
 2. Etyka biznesowa i kultura korporacyjna, w tym przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu
 3. Polityczne zaangażowanie przedsiębiorstwa, w tym jego działalność lobbingowa
 4. Zarządzanie i jakość relacji z partnerami biznesowymi, w tym praktyki płatnicze
 5. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w tym
  w odniesieniu do procedury raportowania przedsiębiorstwa

Obowiązek raportowania ESG, wcześniej czy później będzie dotyczył każdej firmy świadczącej usługi w UE. Na ten moment proces ten może wydawać się nieprzystępny ze względu na brak wzorców i ujednoliconych standardów. Warto jednak jak najszybciej rozpocząć pracę nad gromadzeniem danych, aby płynnie i z korzyścią dla przedsiębiorstwa przejść przez proces raportowania zrównoważonego rozwoju.

Joanna Greinert
EcoMS Consulting

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń