Przejdź do treści

Audyt jakości – jaka jest jego rola?

Audyt jakości jest podstawowym narzędziem weryfikacji w każdym przedsiębiorstwie, w którym stosowany jest system zarządzania jakością i w którym wprowadzona została norma ISO 9001. Zgodnie z kodeksem etyki opracowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA, audyt powinien opierać się na prawości, obiektywizmie, poufności i kompetencji.

Czym jest audyt jakości?

Dzięki ustrukturyzowanym mechanizmom rewizji możliwa jest obiektywna ocena procesów zachodzących w firmie. Docelowo audyt jakości pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy są one zgodne z zewnętrznymi normami ISO, takimi jak normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy bądź zarządzania ochroną środowiska. Wynik audytu służy także wdrożeniu ewentualnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, pozwala zidentyfikować ryzyka i szanse, pokazuje, co należy poprawić i jakim sytuacjom zapobiegać.

Kto przeprowadza audyt jakości?

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu jakości jest audytor wewnętrzny. Może to być zarówno celowo zatrudniony do tego zadania specjalista, jak i – przeszkolony w zakresie audytowania systemu zarządzania – pracownik przedsiębiorstwa. Dobrą praktyką jest wymaganie, aby posiadał on przynajmniej jeden z certyfikatów uprawniających do wykonywania funkcji audytora wewnętrznego. Audyt jakości to narzędzie weryfikacji w przedsiębiorstwie, gdzie stosowany jest system zarządzania jakością i wprowadzono normę ISO 9001. świadczenie w pracy w danej branży.

Najważniejsze funkcje audytu jakości

Systematyczne przeprowadzanie audytu jakości wewnętrznego systemu zarządzania jest niezbędne, aby regularnie otrzymywać informację zwrotną na temat rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwie. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, czy decyzje podjęte przez osoby na stanowiskach kierowniczych były słuszne i czy cele założone w danej firmie realizowane są w sposób skuteczny i spójny z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemowej.

Audyt systemu zarządzania jakością — jaki jest cel jego przeprowadzenia?

Dokładna rewizja ma na celu potwierdzenie zgodności procesów zachodzących w firmie z ogólnie obowiązującymi normami. Na jej podstawie władze przedsiębiorstwa mogą ukierunkować swoje przyszłe decyzje na konkretne obszary oraz zweryfikować efektywność dotychczasowych wyborów. Następstwem dobrego audytu jakości jest wizja zmian, jakie powinny zostać wdrożone w miejscu pracy, aby polepszyć jego funkcjonowanie i usprawnić organizację. Audyt jakości powinien wskazać kierunki rozwoju firmy oraz obszary, w których będzie się ona doskonalić.

Wśród wniosków, jakie przedstawi nam audytor wewnętrzny, znajdą się także informacje o możliwych do zrealizowania działaniach zapobiegawczych. Zdarza się także, że w wyniku audytu zostaniemy ostrzeżeni o potencjalnym zagrożeniu, w kierunku którego zmierza firma. Wczesne jego wykrycie umożliwi odpowiednią reakcję, przez co może zapobiec wystąpieniu poważnych problemów.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń